GARANCIJA

Garancija in Splošni pogoji

Garancija velja za nakupe, opravljene na območju EU in izven, vendar samo v primeru ustrezne pripadajoče dokumentacije. Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in računom. Garant jamči za lastnosti in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu. Merodajen je datum na originalnem računu.


Servis

Naprave in oprema ne potrebujejo posebnih servisnih del, razen če je v navodilih za uporabo določeno drugače.

Garancija ne velja za fizične poškodbe, poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, nepravilnega vzdrževanja, neprimerne prenapetostne zaščite in podobnih posledic neprimernega ravnanja z napravo oziroma opremo.

Naprava se mora uporabljati v skladu s temi navodili in ostalimi splošnimi navodili, ki veljajo za tovrstne naprave in opremo.

Proizvajalec in prodajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za kakršnekoli posledice pri uporabi naprav ali opreme.


Dodatni pogoji

ART-PE zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval najmanj eno (1) leto od dneva nakupa na drobno (razen, če je na računu določeno drugače). Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave. Garancijska doba se lahko ustrezno spremeni, če je tako navedeno na ustreznem dokumentu - račun ali garancijski list.

Dajalec garancije izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Proizvajalec se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih servisnih prostorih poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v času veljavnosti garancije. ZVPot-1 je skrajšal rok, v katerem mora garant odpraviti napako. Za izdelke, dane na trg pred začetkom uporabe ZVPot-1, še naprej velja 45 dnevni rok, medtem ko se za izdelke, ki so bili dani na trg pozneje, rok za popravilo skrajšuje na 30 dni.

Navedeni rok se sicer lahko podaljša za dodatnih 15 dni, pri čemer pa mora proizvajalec o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu navesti razloge za njegovo podaljšanje. Čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj trikrat daljši od garancijskega roka. Za fizične osebe velja garancija 24 mesecev. Za pravne osebe velja garancija 12 mesecev.


Pogoji za uveljavitev garancije

  1. Garancija se lahko uveljavlja le, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list (če je bil priložen), originalni račun, vse pripadajoče dodatke, pisno obrazložitev napake in artikel v originalni embalaži. Po pisnem dogovoru zadostuje tudi kopija računa in opis napake v splošni pisni obliki, brez posebnega obrazca - garancijskega lista.
  2. Garancija ne zajema naslednjih posegov:
  3. a) vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe.
  4. b) popravilo škode, ki je nastala zaradi:
  5. nepravilne uporabe in slabega vzdrževanja,
  6. neupoštevanja navodil za uporabo,
  7. popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba, in če so bili uporabljeni neoriginalni deli,
  8. nesreče, strele, vode, ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga naprava ne more nadzorovati,
  9. napak na sistemu, na katerega je proizvod priključen.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov.

Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi ali komunalnem podjetju.

Izdelki imajo garancijo 1 leto, razen če je na dokumentu ali izdelku navedeno drugače. Garancija je veljavna ob upoštevanju splošnih navodil in navodil in pogojev, ki so objavljeni na spletni strani www.art-kozmetika.com. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, ima nov izdelek garancijo 1 leto ali pa podatek o garanciji v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru svetujemo, da kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.


Garancijski pogoji - dodatek

1. Dobavitelj zagotavlja garancijo za izdelke z očitnimi proizvodnimi napakami 12 mesecev od dneva nakupa, za dele, ki se obrabljajo 6 mesecev in 1 mesec za sestavne dele ročnikov kozmetičnih naprav oz. drugače, če je tako navedeno na nakupnem dokumentu.

2. Ta garancija ne vključuje dodatkov, kot so steklo, žarnice, kabli, baterije, filtri ter ostali potrošni material.

3. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji zastonj zamenjamo ali popravimo. Za vse vrnjene izdelke potrebujemo serijsko številko ter originalno embalažo.

4. Garancijska popravila ali zamenjava artikla ne podaljša veljavnosti garancije niti garancijskega obdobja ne začne znova.

5. Garancija ne krije reklamacij izdelka zaradi vzrokov, ki tu niso navedeni, še posebej ne zaradi okvar, nastalih na zunanjosti izdelka.

6. Reklamacija izdelka na podlagi garancije je mogoča le, če je garancijski list izpolnjen popolno. Če garancijski list ni priložen, ga lahko nadomesti veljaven originalni račun.

7. Naštetih zahtevkov za garancijo ne sprejmemo:

 a. v primeru nepravilne uporabe in neprimernega vzdrževanja izdelka,

 b. če je bil izdelek nepravilno nameščen ali vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,

 c. če je izdelek popravljala nepooblaščena oseba,

 d. če izdelek med prevozom ni bil v originalni embalaži in / ali se je zaradi tega poškodoval.

8. Garancijsko popravilo ne pride v poštev tudi:

 a. če je bila odstranjena serijska številka izdelka,

 b. če je bil izdelek poškodovan med prevozom.

9. Dobavitelj ni odgovoren za poškodbe, ki so posledica obrabe zaradi uporabe.

10. Garancijske pogoje lahko spremeni samo ART-PE.


Veljavno garancijo dokazujete s potrjenim garancijskim listom in originalnim računom.

To Top